Szociálpolitika mesterképzési szak

Célunk olyan szociálpolitikai szakemberek képzése, akik képesek arra, hogy a társadalom- és a szociálpolitika területén részt vállaljanak a szakpolitikák alakításában, hozzájáruljanak a szociális ellátórendszer működtetéséhez, hatékonyan képviseljék a társadalmi érdekeket, és bekapcsolódjanak a kutatásba és az oktatásba is. Képzésünkben, amelyben Egyetemünk több karának oktatói működnek együtt, az interdiszciplináris szemlélet mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szociálpolitika térbeli dimenzióira és a területfejlesztéssel való kapcsolatára. A Dél-alföldi régió sajátosságaiból adódóan a területi egyenlőtlenségek mellett a határon átnyúló kapcsolatoknak is fontos szerepet szánunk.

 • a képzés időtartama: a képzés 4 féléves, nappali és levelező tagozaton folyik, egyetemi oklevéllel zárul.
 • a költségtérítés összege: 300.000 Ft/félév
 • az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles szociálpolitikus területi szociálpolitika specializáció
 • A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Képzési alkalmak:
A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira minden héten pénteken és szombaton kerül sor.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Állami, önkormányzati, egyházi, civil, non- és for-profit szférában is kiválóan alkalmazható a megszerzett tudás. Minden olyan területen, ahol szociális tervezési, szervezési, végrehajtási feladatok vannak: a végzett hallgatóink aktív alakítói lehetnek szervezeteiknek.

A képzés programja:

 • Társadalomtudományok (20-40 kredit): település- és vidékszociológia, kérdőív és hatásmérés, társadalomkutatás módszertana, speciális társadalmi csoportok, műhelyszemináriumok, stb.
 • Társadalom- és szociálpolitika (50-70 kredit): oktatás- és foglalkoztatáspolitika, központi és helyi lakáspolitika, ifjúság- és családpolitika, felzárkózás és felzárkózással kapcsolatos programok, stb.
 • Állam- és jogtudomány (10-40 kredit): Az alapvető jogok és érvényesülésük garanciái
 • Gazdaságtudomány és bölcsészettudományok (10-40 kredit): államháztartástan és önkormányzati gazdálkodás, emberi erőforrás menedzsment, nyugdíjbiztosítás, a társadalom- és szociálpolitika történelmi alakzatai.

A szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat a szociálpolitika műveléséhez kapcsolódó külső terepen végzett folyamatos, intenzív szakmai munkát jelent. A hallgató a 120 óra gyakorlati időnek legfeljebb 1/3 részét teljesítheti a saját munkahelyén, s legalább 2/3 részét attól eltérő munkahelyen. Gyakorlóhely lehet a kiválasztott szociálpolitikai téma vizsgálatára alkalmas intézmény/szervezet, ahol lehetővé teszik az adatgyűjtés különböző fajtáit, és más intézményekkel/szervezetekkel kiépített szakmai kapcsolataik mozgósításával segíteni tudják a hallgató széleskörű vizsgálódását.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (kkk alapján):

 • 4.1.Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka, a szociálpedagógia alapképzési szak.
 • 4.2.Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a politikatudományok alapképzési szak.
 •  4.3.A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
 • 9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
  A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma:
  a 4.2. pont szerinti szakokon szerzett oklevél estében 30 kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből,
  a 4.3. pont szerinti szakokon szerzett oklevél estében legalább 60 kredit a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismereteiből, amelyből legalább 15 kredit a szociális munka és legalább 15 kredit a szociálpolitika területéről.
  A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a 4.2. pontban meghatározott oklevéllel rendelkezők estében legalább 15 kredittel,
  a 4.3. pontban meghatározott oklevéllel rendelkezők estében legalább 30 kredittel rendelkezzen.
  A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Azoknak a felvételizőknek, akik a jelentkezés előfeltételeinek nem csupán a diploma, hanem a diploma és meghatározott kreditek együttes beszámításával tesznek eleget, előzetes kredit-elismertetést kell kérniük a Kartól. (Az ehhez szükséges nyomtatvány és a részletes útmutató honlapunkról letölthető.) A kredit-elismertetési kérelemhez a kurzusleírásokat és az azok teljesítését igazoló dokumentumok hivatalos másolatát is mellékelni kell. A kredit-elismertetési kérelmet a mellékelt dokumentumokkal együtt a TANOSZ-ra kérjük benyújtani legkésőbb december 15-ig. Cím: SZTE ETSZK TANOSZ, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31. A borítékra írják rá, hogy szociálpolitika mesterképzés kredit-elismertetési kérelem, így gyorsabban kerül az illetékes tanszékre.

 

A felvételi elbeszélgetés:
A felvételi vizsga egy szakmai beszélgetésből áll, melyre a jelentkezők a megadott szakirodalmak elolvasásával és saját településük szociálpolitikai gyakorlatának bemutatásával készülhetnek fel. A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról és helyszínéről minden leendő hallgatónkat írásban értesítünk.

Olvasmányok a szakmai beszélgetéshez:

Kovács Katalin: Területi, társadalmi hátrányok és beavatkozási politikák. In: Kovács Katalin-Váradi Monika Mária (szerk.): Hátrányban vidéken. Argumentum Kiadó, Budapest, 2013. 25-54. o. Letöltés: innen
Andor László: Szociálpolitikánk negyedszázada európai tükörben. ESÉLY, 2017. 4. szám. 3-16. Letöltés: http://www.esely.org/kiadvanyok/2017_4/ATT03690.pdf

Szempontok a saját település bemutatásához:

  • települési körkép,
  • társadalmi helyzetkép,
  • a helyi szociálpolitika gyakorlata.


A jelentkezés módja:
www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan lehet benyújtani.

A jelentkezés benyújtásának határideje az aktuális, központi felvételi tájékoztatóban közölt időpont

További információk:

A részletes tudnivalók (majd) a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók az aktuális időszakban.

www.felvi.hu oldalon történő elektronikus regisztrációt követően a Karunk Tanulmányi és Oktatásszervezési Irodáján (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) lehet érdeklődni, az e-jelentkezéssel kapcsolatban (telefon: (62) 343-034, e-mail: felveteli.etszk@szte.hu).

Az előzetes kredit-elismertetéssel kapcsolatos és egyéb szakmai jellegű kérdéseikkel Dr. Vida Anikó tanszékvezetőhöz fordulhatnak (e-mail: vida.aniko@szte.hu).

Mesterképzésünk valamennyi oktatója örömmel várja jelentkezésüket!