Klinikai szociális munka mesterképzés

A Klinikai szociális munka szakiránnyal bíró Szociális munka mesterszak speciális élethelyzetben lévő egyénekkel, családokkal való együttműködésre készít fel. Az oktatott tantárgyak a konzultáció vezetés technikái és az addiktológiai, pszichiátriai problémák köré szerveződnek. A képzés felkészíti a hallgatót a tudományos kutatómunkára és a szociális munka oktatására is.

A klinikai szociális munkát végzettek fókusza egyénekre, családokra és kisebb csoportokra irányul.

Tevékenységük során a közvetlen segítségnyújtás fókusza változatlanul az egyén és környezete, beavatkozásaik során egyaránt törekednek az intrapszichés, interperszonális és a kiscsoportokon belüli változások támogatására.

Az alábbi tipikus problémacsoportok jelölhetőek meg a klinikai szociális munkában: életfeladatokkal járó nehézségek, krízisek, mentális problémák, viselkedési nehézségek, fogyatékosságok, szerhasználat, időskor, bántalmazás, trauma utáni állapot kezelése. Elméleti hátterében a pszichológiai és pszichiátriai bázis említhető meg, különösen a krízislélektan, pszichiátriai kórképek ismerete, mentális betegségek, gyász, trauma, bántalmazás kérdésköre.

A szakirány megnevezése (klinikai) a bajban lévőre irányuló figyelmet helyezi középpontba, a bürokratikus természetű segítségnyújtás helyett.

A végzett klinikai szociális munkások széleskörű ismeretekkel fognak bírni a speciális helyzetben, krízisben lévő egyénekkel, családokkal való kommunikáció terén, ismerni fogják a traumakezelés alapelveit, a mentális, pszichiátriai betegségekkel küzdőkkel való konzultáció sajátosságait. A klinikai szociális munkások tehát nem feltétlenül az egészségügyben fognak dolgozni. Tudásuk, felkészültségük nagyon jó alapot nyújt a krízisközpontokban, átmeneti otthonokban végzett munkához, de megalapozza a közvetlen segítségnyújtás kutatására irányuló törekvéseket is.

Képzési idő: A képzés 4 féléves, nappali és levelező tagozaton folyik, egyetemi oklevéllel zárul.

Önköltség összege: 300.000 Ft

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles szociális munkás MA  klinikai szociális munka specializáció

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Képzési alkalmak: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái tömbösítve, félévente legfeljebb négy alkalommal vannak. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: általában négyhetente csütörtöktől szombatig, vagy péntektől szombatig. A kötelezően teljesítendő területi gyakorlatok a fenti időkeretbe nem számítanak bele.

Elhelyezkedési lehetőségek: A megszerzett tudás birtokában kiválóan alkalmazható olyan területeken, ahol a célcsoport az egyén és család. Elsődlegesen: család- és gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekvédelem mellett a szenvedélybeteg, mentális betegségekkel élők, illetve a speciális fejlődésű szükségletű egyének és családjaik támogatásában tudnak. (és a szociális) szolgáltatások területén (akár vezetőként), de az egészségügy, oktatás, és egyéb humán szolgáltatásokhoz tudnak kapcsolódni az itt végzett hallgatók. Emellett a képzés felkészít a szociális munka praxisainak kutatására és a doktori képzésben való részvételre is.

A képzés programja:

  • Alapozó ismeretek: az esélyegyenlőség intézményrendszere, szociálpolitikai szolgáltatások, szervezetpszichológia, társadalomtörténet 1990 után, stb.
  • Szakmai törzs ismeretkörei: szociális munka vidéki térségekben, szociális munka elméletek és irányzatok, vezetés és menedzsment a szociális munkában, hálózati munka, esélyteremtés közösségekben, oktatási hátránykompenzáció, stb.
  • Klinikai szociális munka szakirány ismeretkörei: gyermekvállalás és kríziskezelés, tanatológia, családkonzultáció speciális élethelyzetben lévő családokkal, a segítők mentálhigiénés védelme, stb.

A szakmai gyakorlat követelményei: A szakmai gyakorlat során krízisintervenció asszisztált, majd önálló vezetése az elvárt.


4.A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (kkk alapján):A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető: a szociális munka, a szociálpedagógia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti általános szociális munkás, a szociálpedagógia alapképzési szak.

4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a szociológia és a társadalmi tanulmányok alapképzési szak.

4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szükséges minimális kreditek száma

a 4.2. pontban meghatározott oklevéllel rendelkezők estében legalább 30 kredit a szociális munka és a szociálpolitika megalapozását szolgáló társadalomtudományi és pszichológiai alapismeretekből,

a 4.3. pontban szereplő meghatározott oklevéllel rendelkezők estében legalább 60 kredit társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretekből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján

a 4.2. pontban meghatározott oklevéllel rendelkezők estében legalább 15 kredittel,

a 4.3. pontban meghatározott oklevéllel rendelkezők estében legalább 30 kredittel rendelkezzen.

A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni

Azoknak a felvételizőknek, akik a jelentkezés előfeltételeinek nem csupán a diploma, hanem a diploma és meghatározott kreditek együttes beszámításával tesznek eleget, előzetes kredit-elismertetést kell kérniük a Kartól. (Az ehhez szükséges nyomtatvány honlapunkról letölthető.) A kredit-elismertetési kérelemhez a kurzusleírásokat és az azok teljesítését igazoló dokumentumok hivatalos másolatát is mellékelni kell. A kredit-elismertetési kérelmet a mellékelt dokumentumokkal együtt a TANOSZ-ra kérjük benyújtani legkésőbb 2024. május 15-ig. Cím: SZTE ETSZK TANOSZ, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31. A borítékra írják rá, hogy szociális munka mesterképzés kredit-elismertetési kérelem, így gyorsabban kerül az illetékes tanszékre.


A jelentkezés módja:  A www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan lehet benyújtani.

A jelentkezés benyújtásának határideje az aktuális, központi felvételi tájékoztatóban közölt időpont.

A felvételi elbeszélgetés formájában történik, melynek pontos időpontjáról és helyszínéről minden jelentkezőt előzetesen értesítünk.

További információk:

A részletes tudnivalók (majd) a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók az aktuális időszakban.

www.felvi.hu oldalon történő elektronikus regisztrációt követően a Karunk Tanulmányi és Oktatásszervezési Irodáján (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) lehet érdeklődni, az e-jelentkezéssel kapcsolatban (telefon: (62) 343-034, e-mail: felveteli.etszk@szte.hu).

Mesterképzésünk valamennyi oktatója örömmel várja jelentkezésüket!

- Várunk szeptemberben! -