Egészségügyi menedzser mesterképzés (MSc)

A mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a hazai és nemzetközi egészségügy területén kellő kompetenciákkal rendelkeznek vezetési és szervezési feladatok lebonyolítására, egészségügyi szervezetek működtetésére. Átfogó szakmai ismeretek birtokában képesek a szervezeti problémák vezetői szempontú és újszerű megközelítésére, elemzésére és megoldására, valamint képesek a tudományos szakirodalom feldolgozására, kutatási projektekben való részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési idő:

A képzés 4 féléves, levelező tagozaton folyik, egyetemi oklevéllel zárul.

Költségtérítés összege:

395.000 Ft/félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Okleveles egészségügyi menedzser (Health Care Manager)

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

120 kredit

Képzési alkalmak:

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, péntektől szombatig kerül sor. A kötelezően teljesítendő szakmai gyakorlatok a fenti időkeretbe nem számítanak bele.

Elhelyezkedési lehetőségek:

Az okleveles egészségügyi menedzser végzettséggel rendelkezők egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság vagy közfinanszírozású szervezet vezetőjeként, orvosigazgatójaként, vagy ápolási igazgatójaként helyezkedhetnek el. A megszerzett végzettség a fentieken túl elősegíti az egészségügyi projektek menedzsereként vagy az egészségügyi kutatások adminisztratív szervezeti menedzsereként való magas szintű munkavégzést is.

A képzés programja:
 • alkalmazott egészségtudományok (30-35 kredit): egészségpolitika, egészségügyi jog, egészségügyi szervezetek vezetése, egészségügyi informatika, ellátórendszerek ismerete, egészségügyi etika, stb.
 • egészségügyi menedzser szakismeretek (40-50 kredit): szervezeti magatartás, minőségmenedzsment, projektmenedzsment, döntéselmélet, emberi erőforrás menedzsment, kommunikáció és konfliktuskezelés, egészségügyi marketing, stb.
 • közgazdaságtudományok (20-25 kredit): közgazdaságtan alapok, pénzügyi számvitel, társadalomstatisztika és területi adatbázisok, stb.

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés tanterve által meghatározott módon egészségügyi, illetve határterületi intézményben önállóan vagy mentor mellett végzett, vezetői, problémamegoldó projekt jellegű munka.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az orvos- és egészségtudomány, valamint a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakok az orvos- és egészségtudomány, valamint a gazdaságtudományok területéről.
 2. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a
 3. : a sporttudomány, az informatika, a jogi képzési terület alapképzési szakjai, a társadalomtudomány képzési területről a szociális munka, a szociálpedagógia, a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, a bölcsészettudomány képzési területről a pszichológia alapképzési szak, a pedagógusképzés képzési területről a gyógypedagógia, a konduktor alapképzési szak, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a molekuláris bionika mérnöki, a hitéleti képzések közül az egyházi, felekezeti közösségszervező, a felekezeti szociális munkás alapképzési szak.
 4. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
 5. A 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltétele:
 6. A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma összesen legalább 15 kredit – vagy ezzel egyenértékű nem formális, informális tanulás során megszerzett tudás, illetve munkatapasztalat – teljesítése az alábbi ismeretkörök valamelyikéből
  – egészségtudományi alapismeretek (egészségügyi rendszerek, szervezeti felépítés, szabályozás, szolgáltatások)
  – gazdaságtudományi, vezetés- és szervezéstudományi alapismeretek (menedzsment alapjai, szervezetszociológia, szervezetpszichológia, vállalat- és üzemgazdasági alapok)
Azoknak a felvételizőknek, akik a jelentkezés előfeltételeinek nem csupán a diploma, hanem a diploma és meghatározott kreditek együttes beszámításával tesznek eleget, előzetes kredit-elismertetést kell kérniük a Kartól. (Az ehhez szükséges nyomtatvány és részletes útmutató honlapunkról letölthető.) A kredit-elismertetési kérelemhez a kurzusleírásokat és az azok teljesítését igazoló dokumentumok hivatalos másolatát is mellékelni kell. A kredit-elismertetési kérelmet a mellékelt dokumentumokkal együtt a TANOSZ-ra kérjük benyújtani legkésőbb 2024. május 15-éig. Cím: SZTE ETSZK TANOSZ, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31. A borítékra írják rá, hogy egészségügyi menedzser mesterképzés kredit-elismertetési kérelem, így gyorsabban kerül az illetékes tanszékre.”

A jelentkezés módja:
www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan lehet benyújtani.

A jelentkezés benyújtásának határideje az aktuális, központi felvételi tájékoztatóban közölt időpont.

A felvételi elbeszélgetés formájában történik, melynek pontos időpontjáról és helyszínéről minden jelentkezőt előzetesen értesítünk.

További információk:
A részletes tudnivalók (majd) a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók az aktuális időszakban.

www.felvi.hu oldalon történő elektronikus regisztrációt követően a Karunk Tanulmányi és Oktatásszervezési Irodáján (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) lehet érdeklődni, az e-jelentkezéssel kapcsolatban (telefon: (62) 343-034, e-mail: felveteli.etszk@szte.hu)