Kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzés (MSc)

A képzés célja:

A képzés célja ápoló egészségtudományi szakemberek képzése, akik speciális, szakértői tudásuk birtokában komplex döntési képességekkel és bővebb kompetenciakörrel rendelkeznek a klinikai gyakorlatban. Rendelkeznek azokkal az élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, fizioterápia, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, különös tekintettel a klinikai, diagnosztikai, terápiás és szakápolástani ismeretekre, melyek birtokában képesek a betegellátásban komplex, kiterjesztett hatáskörrel járó önálló munkavégzésre, specializációjuknak megfelelően a kritikus gondolkodásra, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására. Elméleti és gyakorlati ismereteik képessé teszik a betegellátás különböző színterein a betegvizsgálattal, diagnózisalkotással, terápiás eljárásokkal kapcsolatos kiterjesztett hatáskörű önálló munkavégzésre, speciális invazív beavatkozások, valamint betegvezetési és betegedukációs feladatok ellátására is.

Munkájukkal hozzájárulhatnak a demográfiai változásokból, a krónikus betegségek okozta nehézségekből, technológiai fejlődésből, a várólistákkal kapcsolatos nehézségekből, az egyes területeket kiemelten érintő orvoshiányból, valamint az egészségügyre jellemző forráshiányból eredő problémák kezeléséhez.

Menedzsmentismereteik által képessé válnak szakdolgozók és szervezeti egységek vezetésére, valamint kutatásmódszertani és biostatisztikai ismereteiknek köszönhetően klinikai kutatások megtervezésére és lebonyolítására.

Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az alkalmazandó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik.

Felkészültek tanulmányai doktori képzésben történő folytatására.

Képzési idő: a képzés 4 féléves, oklevél megszerzésével zárul.

Önköltség összege: 400.000 ft/félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Tervezett képzési alkalmak: szerda-csütörtök és csütörtök-péntek, heti szintű váltásban.

Elhelyezkedési lehetőségek: Az ápolók olyan munkahelyeken (felsőfokú oktatási intézményekben, kórházakban, ÁNTSZ Intézetekben) és beosztásban végezhetik munkájukat, ahol érvényesítik a vonatkozó kormányrendeletben megfogalmazott képesítési követelmények alapján megszerzett kompetenciájukat.

Az országosan egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer kialakítása elkezdődött. A kiterjesztett hatáskörű ápoló kompetenciája bővül. A központi ügyeleti szolgálatban szakképzettségének megfelelő tevékenységekben részt vehet kiterjesztett hatáskörű ápoló, egyelőre mentőtiszt BSC diplomával, orvosi szakmai felügyelet mellett.

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e0300813ac0aba8761bd96c5881f5cf20851c6b4/megtekintes

Az emberi erőforrások minisztere 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a), c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 1. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
 2. §-a a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) A háziorvosi ügyeleti szolgálatban a (9) bekezdésben foglaltakon túl a szakképzettségének megfelelő tevékenységben részt vehet az az egészségügyi dolgozó is, aki

 1. a) mentőtiszt vagy
 2. b) okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló szakképzettséggel rendelkezik.

(9b) A (9a) bekezdés szerinti háziorvosi ügyeleti feladatellátás során a (9) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti orvos szakmai felügyeletét biztosítani szükséges.”

A képzés programja:

Szemeszter Tanóra típusa 14 héten át, 3 nap/hét

(szerda-csütörtök-péntek)

1,5 óránként 30 perc szünet

I – IV. szemeszter Elmélet/tantermi gyakorlat általában heti 3 nap (szerda-csütörtök-péntek) 14 héten keresztül

8:00-20:00

Klinikai gyakorlat A klinikai területi gyakorlatok óraszáma szemeszterenként és specializációként eltérő.

A szakmai feltételek teljesülése esetén bizonyos területi gyakorlatok esetén akár a hallgató is megválaszthatja gyakorlati helyét.

A szakmai gyakorlat követelményei: nincs

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (KKK alapján): az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti ápoló szak, illetve meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe kizárólag a sürgősségi szakápoló specializáció választása esetén az ápolás és betegellátás alapképzési szak mentőtiszt szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti mentőtiszt szak.

A jelentkezés módja:www.felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan lehet benyújtani.

A jelentkezés benyújtásának határideje az aktuális, központi felvételi tájékoztatóban közölt időpont.

A felvételi elbeszélgetés formájában történik, melynek pontos időpontjáról és helyszínéről minden jelentkezőt előzetesen értesítünk.

Elérhető specializációk:

 • geriátriai szakápoló
 • közösségi szakápoló
 • intenzív szakápoló
 • sürgősségi szakápoló
 • extrakorporális szervtámogató

Felhívjuk a figyelmét, hogy a felvétel a mesterképzésre, nem specializációra történik. Az egyes specializációk 6-7 fő keretszámmal bírnak, melyekre a jelentkezőket az intézmény sorolja be. A felvételt nyert hallgatók besorolása az egyes képzési irányokba az alábbiak figyelembevételével történik:

 • hallgatói szándék és motiváció
 • előzetes munkatapasztalat
 • a felvételi elbeszélgetésen nyújtott teljesítmény
 • BSc oklevél minősítése

A felvételi eljárás során kérni fogjuk a preferencia megjelölését a szakirány tekintetében, mely a fentiek értelmében a besorolási szempontok egyike. Hangsúlyozzuk, hogy a specializációkba történő felvétel a fenti szisztéma alkalmazásával, majd rangsor képzésével történik, így előfordulhat, hogy nem minden jelentkező kerül felvételre a leginkább preferált specializációra. A felvételi pontszámok meghatározása utáni értesítés tartalmazni fogja az elért pontszámot.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az intézmény fenntartja a jogot arra, hogy a jelentkezők létszámának ismeretében döntsön az egyes specializációk tényleges indításáról.

Emellett fontos kiemelni, hogy a képzés nappali rendszerű jellege miatt a sikeres teljesítés egyik fontos feltételének a munkáltatói támogatást gondoljuk.

Mihalicza-ösztöndíj: Michalicza-ösztöndíj néven pályázatot hirdet a kormány azoknak az ápolóknak, akik kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterfokú végzettséget kívánnak szerezni. Az ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik már felvételt nyertek ápolói mesterképzésre, illetve vállalják, hogy a szakképzettség megszerzését követően öt éven belül a végzettségnek megfelelő jogviszonyban legalább három évig teljes munkaidőben dolgoznak állami egészségügyi szolgáltatónál. Az elnyerhető hozzájárulás mértéke az első félévben hatszáznegyvenezer forint, – a második félévtől annak mértékét személyenként egy a bizottság állapítja meg -, legalább háromszázhúsz-, legfeljebb hatszáznegyvenezer forint mértékben. Aki nem tesz eleget a kiírásban feltüntetett feltételeknek, köteles visszafizetni az ösztöndíj teljes összegét.

Ha a pályázó vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésekor az országban bármely közfinanszírozott egészségügyi ellátást végző intézménybe az ösztöndíj folyósításának idejére kirendelhető, akkor az eredetileg megállapított ösztöndíj a duplájára emelhető.

Az ösztöndíjról részletesen tájékozódhat a 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Michalicza-ösztöndíjról áttekintésével, valamint a https://michalicza.aeek.hu/ weboldalról.

További információ:

A részletes tudnivalók (majd) a www.felvi.hu honlapon (lesznek) olvashatók az aktuális időszakban.

www.felvi.hu oldalon történő elektronikus regisztrációt követően a Karunk Tanulmányi és Oktatásszervezési Irodáján (6726 Szeged, Temesvári krt. 31.) lehet érdeklődni, az e-jelentkezéssel kapcsolatban (telefon: (62) 343-034, e-mail: felveteli.etszk@szte.hu).

- Várunk szeptemberben! -