Ápoló mesterképzés (MSc)

A képzés 4 féléves, nappali tagozaton folyik, oklevél megszerzésével zárul.

A képzés célja ápoló egészségtudományi szakemberek képzése, akik speciális, szakértői tudásuk birtokában komplex döntési képességekkel és bővebb kompetenciakörrel rendelkeznek a klinikai gyakorlatban. Rendelkeznek élettudományi, egészségtudományi, ápolástudományi, táplálkozástudományi, fizioterápia, orvostudományi, társadalomtudományi ismeretekkel, különös tekintettel a klinikai, diagnosztikai, terápiás és szakápolástani ismeretekre. Ezek birtokában képesek a betegellátásban komplex, kiterjesztett hatáskörrel járó önálló munkavégzésre, specializációjának megfelelően a kritikus gondolkodásra, a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására. Elméleti és gyakorlati ismereteik képessé teszik a betegellátás különböző színterein a betegvizsgálattal, diagnózisalkotással, terápiás eljárásokkal kapcsolatos önálló munkavégzésre, speciális invazív beavatkozások, valamint betegvezetési és betegoktatási feladatok ellátására is. Képessé válnak szakdolgozók és szervezeti egységek vezetésére, klinikai kutatások megtervezésére és lebonyolítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Specializációs területek:

 • geriátriai szakápoló
 • közösségi szakápoló
 • intenzív szakápoló
 • sürgősségi szakápoló
 • extrakorporális szervtámogató APN specializáció

Felhívjuk a figyelmét, hogy a felvétel a mesterképzésre, nem specializációra történik. Az egyes specializációk 6-7 fő keretszámmal bírnak, melyekre a jelentkezőket az intézmény sorolja be. A felvételt nyert hallgatók besorolása az egyes képzési irányokba az alábbiak figyelembe vételével történik:

 • hallgatói szándék és motiváció
 • előzetes munkatapasztalat
 • a felvételi elbeszélgetésen nyújtott teljesítmény
  • a felvételi elbeszélgetésen 50 pont szerezhető
  • ebből maximum 10 pont a motiváció
  • maximum 40 pont az esetfeldolgozás
 • BSc oklevél minősítése

A felvételi eljárás során kérni fogjuk a preferencia megjelölését a négy induló szakirány tekintetében, mely a fentiek értelmében a besorolási szempontok egyike. Hangsúlyozzuk, hogy a specializációkba történő felvétel a fenti szisztéma alkalmazásával, majd rangsor képzésével történik, így előfordulhat, hogy nem minden jelentkező kerül felvételre a leginkább preferált specializációra. A felvételi pontszámok meghatározása utáni értesítés tartalmazni fogja az elért pontszámot.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az intézmény fenntartja a jogot arra, hogy a jelentkezők létszámának ismeretében döntsön az egyes specializációk tényleges indításáról.

A tanév rendje szemeszterenkénti bontásban:

Szemeszter Tanóra típusa 14 héten át, 3 nap/hét

(szerda-csütörtök-péntek)

1,5 óránként 30 perc szünet

I – IV. szemeszter Elmélet/tantermi gyakorlat általában heti 3 nap (szerda-csütörtök-péntek) 14 héten keresztül

8:00-18:00

Klinikai gyakorlat A klinikai területi gyakorlatok óraszáma szemeszterenként és specializációként eltérő.

A szakmai feltételek teljesülése esetén akár a hallgató is megválaszthatja gyakorlati helyét.

Mihalicza-ösztöndíj:

Michalicza-ösztöndíj néven pályázatot hirdet a kormány azoknak az ápolóknak, akik kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterfokú végzettséget kívánnak szerezni. Az ösztöndíjra azok pályázhatnak, akik már felvételt nyertek ápolói mesterképzésre, illetve vállalják, hogy a szakképzettség megszerzését követően öt éven belül a végzettségnek megfelelő jogviszonyban legalább három évig teljes munkaidőben dolgoznak állami egészségügyi szolgáltatónál. Az elnyerhető hozzájárulás mértéke az első félévben hatszáznegyvenezer forint, – a második félévtől annak mértékét személyenként egy a bizottság állapítja meg -, legalább háromszázhúsz-, legfeljebb hatszáznegyvenezer forint mértékben. Aki nem tesz eleget a kiírásban feltüntetett feltételeknek, köteles visszafizetni az ösztöndíj teljes összegét.

Ha a pályázó vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötésekor az országban bármely közfinanszírozott egészségügyi ellátást végző intézménybe az ösztöndíj folyósításának idejére kirendelhető, akkor az eredetileg megállapított ösztöndíj a duplájára emelhető.

Az ösztöndíjról részletesen tájékozódhat a 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Michalicza-ösztöndíjról áttekintésével, valamint a https://michalicza.aeek.hu/ weboldalról.

Elhelyezkedési lehetőségek:

Az ápolók olyan munkahelyeken (felsőfokú oktatási intézményekben, kórházakban, ÁNTSZ Intézetekben) és beosztásban végezhetik munkájukat, ahol érvényesítik a vonatkozó kormányrendeletben megfogalmazott képesítési követelmények alapján megszerzett kompetenciájukat.

Az országosan egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer kialakítása elkezdődött. A kiterjesztett hatáskörű ápoló kompetenciája bővül. A központi ügyeleti szolgálatban szakképzettségének megfelelő tevékenységekben részt vehet kiterjesztett hatáskörű ápoló, egyelőre mentőtiszt BSC diplomával, orvosi szakmai felügyelet mellett.

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e0300813ac0aba8761bd96c5881f5cf20851c6b4/megtekintes

Az emberi erőforrások minisztere 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a), c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
11. §-a a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A háziorvosi ügyeleti szolgálatban a (9) bekezdésben foglaltakon túl a szakképzettségének megfelelő tevékenységben részt vehet az az egészségügyi dolgozó is, aki
a) mentőtiszt vagy
b) okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló szakképzettséggel rendelkezik.
(9b) A (9a) bekezdés szerinti háziorvosi ügyeleti feladatellátás során a (9) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti orvos szakmai felügyeletét biztosítani szükséges.”


Felvételi eljárás:

A szakirányra történő felvételi folyamat két részből áll.
A felvételi első lépéseként rövid bemutatkozást kérünk, a korábbi tanulmányi – és munkatapasztalattal, valamint az ápoló mesterképzésbe jelentkezés motivációjával kapcsolatban. Ennek részeként javasoljuk, hogy emeljen ki minden, Ön által fontosnak tartott elemet pályafutásából, különös tekintettel a korábbi kutatási tapasztalataira, elismeréseire és kitüntetéseire, munkatapasztalatára vonatkozóan.
A folyamat második lépéseként egy tételt kell húznia, melynek megoldását fogjuk Öntől kérni és értékelni. A tételek egy esetleírást tartalmaznak, melyekben egy beteg teljes anamnézisét, fizikális, képalkotó és laboratóriumi vizsgálati eredményeit olvashatja. Rövid, 2-5 perces felkészülési idő után az eset komplex megoldását kell szóban ismertetnie néhány percben. A felelet során ki kell térnie az esetleírás alapján lehetséges orvosi diagnózisokra, a leletek értelmezésére, a továbbiakban szükséges diagnosztikus és terápiás beavatkozások körére, valamint az ellátás potenciális irányaira. Fentieken túl elvárjuk az esetre vonatkozó ápolási tevékenységek alapvonalainak áttekintő ismertetését is.

A felvételi e részéhez való felkészüléséhez ajánljuk a főiskolai / BSc szintű ápolói és klinikai / elméleti orvostudományi ismereteinek felfrissítését, különös tekintettel a betegvizsgálatra, a diagnosztikai leletek értelmezésére és a terápiás utakra / betegutakra. Az esetek többsége a hazai és nemzetközi betegségek előfordulási gyakoriságát képezi le, tehát belgyógyászati (szív- és érrendszeri, légzőrendszeri, emésztőrendszeri, kardiológiai, neurológiai) és onkológiai jellegű ismeretekre koncentrálnak, ideértve az akut, krónikus és kritikus állapotú beteg elektív és azonnali (sürgősségi) ellátását is. A felkészüléshez az ápolói ismereteken túl elengedhetetlennek tartjuk és javasoljuk a vonatkozó klinikai orvostudományi jegyzetek, tankönyvek áttekintését.

A felvételi elbeszélgetés bizottság előtt fog történni, és a feleletek értékelése alapján maximálisan 50 pont szerezhető. A felvételi első lépésében (motiváció) legfeljebb 10 pont, az esetek megoldása alapján legfeljebb 40 pont szerezhető. A felvételi eredmény számítása a felvi.hu oldalon közzétett módszer szerint fog történni.


További tudnivalók a www.felvi.hu oldalon. >>>

- Várunk szeptemberben! -